PRODUKTY AVA Z SERII ASTA C+ W PROMOCJI DO -20% KLIKNIJ

PYTANIA? ZADZWOŃ!

(+48) 798 539 609 LUB NAPISZ DROGERIA@KULTOVE.PL

Wersje językowe
Regulamin

Regulamin sklepu internetowego Kultove.pl

 

§ 1

Postanowienia wstępne

 

 1. Sklep internetowy Kultove, dostępny pod adresem internetowym www.kultove.pl, prowadzony jest przez Firma Oskar Wiktor Keller z siedzibą w Łodzi, przy ul. Brzoskwiniowa 18, NIP 729-101-55-17, REGON 471091443

 2. Niniejszy Regulamin skierowany jest do Kupujących, korzystających ze sklepu www.kultove.pl i określa:

 • zasady korzystania ze Sklepu internetowego

 • zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.

 • zasady wykonywania tych umów

 • zasady procesu reklamacyjnego i zwrotnego

 • prawa i obowiązki stron Umowy sprzedaży na odległość.

§ 2

Definicje

 1. Sprzedawca - osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Firma Oskar Wiktor Keller, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 729-101-55-17, REGON 471091443

 2. Kupujący - każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.

 3. Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.

 4. Konsument - osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową

 5. Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.kultove.pl

 6. Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Kupującym w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

 7. Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu.

 8. Zamówienie - oświadczenie woli Kupującego składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.

 9. Konto - konto Kupującego w Sklepie, są w nim gromadzone są dane podane przez Kupującego oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.

 10. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Kupującego Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.

 11. Produkt - dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Kupującym a Sprzedawcą.

 12. Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Kupującym, a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też - stosowanie do cech Produktu - umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.

 

§ 3

Kontakt ze Sklepem

 

 1. Adres Sprzedawcy: Firma Oskar Wiktor Keller, ul. Warszawska 8, 91-862 Łódź

 2. Adres e-mail Sprzedawcy: sklep@kultove.pl

 3. Numer telefonu Sprzedawcy: (+48) 798-539-609

 4. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy: 80 1020 3408 0000 4802 0486 9113

 5. Klupujący może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.

 6. Kupujący może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach 8:00 – 16:00 od poniedziałku do piątku.

 

§ 4

Wymagania techniczne

 

Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:

 1. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową Mozilla Firefox w wersji 17.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 10.0 i wyższej lub Opera w wersji 12.0 i wyższej lub Google Chrome w wersji 23.0. i wyższej lub Safari w wersji 5.0 i wyższej. W celu korzystania z wszystkich funkcjonalności Serwisu zalecane jest posiadanie aktualnej wersji przeglądarki.

 2. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),

 3. włączona możliwość zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.

 

§ 5

Informacje ogólne

 1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Kupującego.

 2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Kupującego na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.

 3. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych (PLN) i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).

 4. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Kupującego składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Kupujący jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.

 5. Gdy charakter przedmiotu Umowy nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie wysokości końcowej (ostatecznej) ceny, informacja o sposobie, w jaki cena będzie obliczana, a także o opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz o innych kosztach, będzie podana w Sklepie w opisie Produktu.

 6. Prawa do treści udostępnianych w ramach Sklepu Internetowego Kultove.pl przez Sprzedawcę, a także jego kontrahentów tj. majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do nazwy, logo i logotypów, znaków towarowych oraz opisów, zdjęć i innych elementów graficznych, służących prezentacji Produktów przysługują Sprzedawcy oraz partnerom Sprzedawcy, z którymi Sprzedawca zawarł odpowiednie porozumienie. Korzystanie z materiałów dostępnych na sklepie dozwolone jest tylko za zgodą Sprzedawcy lub innego podmiotu, będącego właścicielem praw własności intelektualnej.

 7. Informacje i opinie na temat makijażu, pielęgnacji ciała i twarzy, a także wszystkie inne dotyczące zdrowia i urody mają charakter pomocniczy i nie stanowią porady kosmetycznej, farmaceutycznej, medycznej.

 8. Informacje i opinie na temat zdrowia i urody mają charakter pomocniczy i nie mogą być traktowane jako zastępstwo porad udzielanych przez uprawnionych do tego profesjonalistów tj. lekarzy, kosmetologów czy farmaceutów.

 9. Każdy Kupujący zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Regulaminu oraz jego przestrzegania. Dokonując Zamówienia w Sklepie internetowym lub zakładając Konto Kupujący oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem i zobowiązuje się do jego przestrzegania.

 

§ 6

Zakładanie Konta w Sklepie

 

 1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych e-mail oraz hasło.

 2. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.

 3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.

 4. Kupujący ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3.

 

§ 7

Zasady składania Zamówienia

 

W celu złożenia Zamówienia należy:

 1. Dokonanie zakupu Produktu nie wymaga rejestracji w Sklepie. Rejestracja w sklepie ma charakter opcjonalny i dobrowolny.

 2. Informacje podane na stronach internetowych Sklepu, w tym informacje o prezentowanych produktach, a w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

 3. Sklep umożliwia nabywanie produktów przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Zamówienia są realizowane od poniedziałku do piątku.

 4. Każdy rejestrujący się i/lub dokonujący zamówienia Kupujący wyraża zgodę na otrzymywanie na podany przez siebie adres e-mail informacji związanych z przebiegiem transakcji, zawiadomień o zmianach w niniejszym Regulaminie.

 5. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne oraz organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

 6. Wybór towarów do nabycia odbywa się poprzez dodanie ich do koszyka.

 7. W procesie składania zamówienia – kupujący do momentu naciśnięcia przycisku „Złóż zamówienie” ma prawo do modyfikacji wprowadzonych danych oraz wybranych towarów. W tym celu Kupujący powinien kierować się informacjami podanymi na stronie.

 8. W celu sfinalizowania zamówienia Kupujący zobowiązany jest do podania danych niezbędnych do realizacji zamówienia: imię i nazwisko / nazwa firmy, adres dostawy, adres e-mail, telefon kontaktowy, NIP – w przypadku prośby o fakturę VAT

 9. Kupujący zobowiązany jest wybrać jeden z określonych sposobów płatności i opłacić zamówienie w określonym terminie 7 dni.

 10. Kupujący zobowiązany jest wybrać jeden z dostępnych sposobów dostawy, które wyszczególnione są w §8 tego regulaminu.

 11. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest zaakceptowanie treści niniejszego Regulaminu oraz jego załączników, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Złóż zamówienie”.

 12. Złożenie przez Kupującego Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia Umowy sprzedaży z Firmą Oskar Wiktor Keller, ul. Brzoskwiniowa 18,91-365 Łódź, zgodnie z treścią Regulaminu.

 13. Po poprawnym złożeniu i opłaceniu zamówienia kupujący otrzyma wiadomość za pośrednictwem poczty e-mail o potwierdzeniu zamówienia. E-mail ten zawiera potwierdzenie wszystkich najważniejszych dla zamówienia informacji.

 14. Umowa zostaje zawarta z chwilą otrzymania e-maila, o którym jest mowa powyżej.

 15. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

 

§ 8

Oferowane metody dostawy oraz płatności

 

 1. Kupujący może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:

 1. Przesyłka kurierska oraz przesyłka kurierska za pobraniem,

 2. Przesyłka z odbiorem w Paczkomacie Inpost

 3. Przesyłka z odbiorem w punkcie partnerskim Paczka w Ruchu

 4. Odbiór osobisty dostępny pod adresem: Firma Oskar, ul. Warszawska 8, 91-862 Łódź, od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00

 1. Kupujący może skorzystać z następujących metod płatności:

 1. Płatności elektroniczne – przelew natychmiastowy, BLIK, karta płatnicza. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A. Obsługiwane karty płatnicze: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro.

 2. Płatność przelewem tradycyjnym na konto Sprzedawcy

 3. Przesyłka z płatnością przy odbiorze.

3. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się za stronach Sklepu.

 

§ 9

Wykonanie umowy sprzedaży

 

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Kupującym, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Kupującego Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 7 Regulaminu.

 2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji.

 3. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Kupującemu stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Kupującego, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży.

 4. Z chwilą otrzymania przez Kupującego powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Kupującym a Sprzedawcą.

 5. W przypadku wyboru przez Kupującego:

 1. płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Kupujący obowiązany jest do dokonania płatności w terminie dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży - w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.

 2. płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Kupujący zobowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.

 3. płatności gotówką przy odbiorze osobistym przesyłki, Kupujący zobowiązany jest dokonać płatności przy odbiorze przesyłki w terminie dni od dnia otrzymania informacji o gotowości przesyłki do odbioru.

 1. Jeżeli Kupujący wybrał sposób dostawy inny niż odbiór osobisty, Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie w sposób wybrany przez Kupującego podczas składania Zamówienia.

 2. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin.

 3. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Kupującego liczy się w następujący sposób:

A) W przypadku wyboru przez Kupującego sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą - od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

B) W przypadku wyboru przez Kupującego sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży

C) W przypadku wyboru przez Kupującego odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie gotowy do odbioru przez Kupującego w terminie wskazanym w opisie Produktu. O gotowości Produktu do odbioru Kupujący zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Kupującego.

9. Dostawa Produktu odbywa się wyłącznie na terenie Polski.

10. Odbiór osobisty Produktu przez Kupującego jest bezpłatny.

 

§ 10

Prawo odstąpienia od umowy

 1. Kupujący ma prawo odstąpić od Umowy Sprzedaży, bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, w terminie 14 dni od dnia, w którym Kupujący będący Konsumentem lub wskazana przez niego osoba trzecia inna niż przewoźnik, objęła Produkt w posiadanie.

 2. Do zachowania terminu odstąpienia od umowy wystarczy przesłanie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży przed jego upływem za pomocą poczty elektronicznej lub tradycyjnej.

 3. Dokładne zasady realizowania prawa odstąpienia od Umowy Sprzedaży przedstawione są w Załączniku nr 1 „Zwroty i reklamacje” dołączonym do niniejszego Regulaminu.

§ 11

Reklamacja i gwarancja

 

 1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.

 1. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Kupujący ma prawo do reklamacji. W postępowaniu reklamacyjnym zastosowanie znajdują przepisy Art. 556 i nast. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U z 2018 r. poz. 1025 ze zm.).

 2. Dokładne zasady realizowania prawa odstąpienia od Umowy Sprzedaży przedstawione są w Załączniku nr 1 „Zwroty i reklamacje” dołączonym do niniejszego Regulaminu.

 

§ 12

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

 2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

 1. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.

 2. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.

 3. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

 

§ 13

Dane osobowe w Sklepie internetowym

 

 1. Administratorem danych osobowych Kupujących zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.

 2. Dane osobowe Kupujących zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Kupujący wyrazi na to zgodę - także w celu marketingowym.

 3. Odbiorcami danych osobowych Kupujących Sklepu internetowego mogą być:

 1. W przypadku Kupującego, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Kupującego wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.

 2. W przypadku Kupującego, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane Kupującego, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.

4. Kupujący ma prawo do: dostępu do swoich danych, sprostowania danych, żądania usunięcia danych, żądania ograniczenia przetwarzania danych. Stosowny wniosek/żądanie należy wysłać na adres: drogeria@kultove.pl

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

6. Szczegółowy zakres informacji nt. przetwarzania danych osobowych znajduje się w Polityce Prywatności

 

§ 14

Dostępność towaru

 1. Informacje o Produktach podane w Sklepie Internetowym www.kultove.pl stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu Art. 71 Kodeksu Cywilnego. Nie stanowią oferty ani zapewnienia w zakresie dostępności Produktów.

 2. W sytuacji, gdy Produkty na które Kupujący chce złożyć Zamówienie nie są dostępne już w chwili składania Zamówienia Kupujący automatycznie otrzyma informację o braku dostępności Produktu.

 3. W sytuacji, gdy Produkty na które Kupujący chce złożyć Zamówienie nie są dostępne już na etapie realizacji Zamówienia Sprzedawca skontaktuje się z Kupującym, aby zaproponować możliwe rozwiązania:

a) wymianę Produktu na inny

b) wymianę Produktu na inny wariant tego samego Produktu

c) zwrot płatności za niedostępny Produkt.

d) wysyłka towaru w terminie późniejszym, ustalonym z Kupującym.

§ 15

Promocje

 1. Sprzedawca może proponować Kupującym szczególne warunki sprzedaży wszystkich lub poszczególnych produktów, o czym będzie informować za pomocą Sklepu Internetowego Kultove.pl

 2. Zasady promocji, o których mowa w poprzednim ustępie określane będą w odpowiednich regulaminach lub informacjach dostępnych na Sklepie Internetowym Kultove.pl

 3. W regulaminie lub informacji dostępnej na stronie nie zostanie zastrzeżony czas trwania promocji – trwa ona do odwołania.

 4. Sprzedawca nie wyłącza prawa Kupującego, który skorzystał z promocji do odstąpienia od Umowy Sprzedaży. Odstąpienie od umowy odbywa się na zasadach opisanych w Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu.

 5. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży, której przedmiotem są Produkty objęte promocją Kupujący jest zobowiązany do zwrócenia całości pakietu promocyjnego. Chyba że regulamin lub informacja o promocji stanowi inaczej.

 6. Promocje dostępne na Sklepie Internetowym Kultove.pl nie łączą się, chyba że regulamin lub informacja o promocji stanowi inaczej.

 7. W przypadku rozbieżności między Regulaminem, a regulaminem promocji lub informacją o promocji – w pierwszej kolejności zastosowanie ma regulamin promocji lub informacja o promocji.

 

§ 16

Opinie o Produkcie

 1. Każdy Kupujący, który złożył Zamówienie na Sklepie Internetowym Kultove.pl jest uprawniony do wyrażenia opinii i oceny Produktu.

 2. Wyrażenie opinii i oceny Produktu jest dobrowolne i nieobowiązkowe.

 3. Wyrażona opinia i ocena Kupującego jest dostępna publicznie na Sklepie Internetowym Kultove.pl pod odpowiadającym Produktem.

 4. Opinie i oceny o Produktach są zbierane w celu:

a) poprawienia oferty dostępnych Produktów

b) zebrania informacji o Produkcie

c) zebrania informacji o doświadczeniach Kupującego w związku z użytkowaniem Produktu

d) umożliwienia Kupującym zapoznania się z Opinią innych Kupujących o danym Produkcie.

 1. Opinie i oceny Produktów nie służą wyrażaniu uwag skierowanych do Sklepu Internetowego Kultove.pl na temat usług świadczonych za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

 2. Opinie na temat świadczonych usług prosimy kierować na adres poczty elektronicznej drogeria@kultove.pl

 3. Kupujący może ocenić Produkt na Sklepie Internetowym za pomocą formularza Opinii, dostępnego po dokonanych zakupach.

 4. W celu dodania Opinii Kupujący musi wypełnić pola obowiązkowe formularza, dostępnego na Sklepie tj. Imię lub Nick, a także treść opinii.

 5. Opinia musi zostać zatwierdzona przez Administratora Sklepu Internetowego Kultove.pl

 6. Kupujący jest uprawniony do usunięcia opublikowanej przez niego Opinii. W tej sprawie należy skontaktować się za pomocą poczty elektronicznej drogeria@kultove.pl

 7. Dodając opinię Kupujący oświadcza, że:

a) jest autorem Opinii

b) przysługuje mu prawo do Opinii, do Nicku, a także prawa autorskie i wszystkie zgody wymagane przepisami prawa umożliwiające ich wykorzystanie zgodnie z Regulaminem.

c) przesłana Opinia jest jego subiektywnym zdaniem o Produkcie

d) Opinia nie narusza przepisów prawa

e) Opinia nie narusza praw osób trzecich

f) jest świadomy, że z momentem kliknięcia „Wyślij” wyraża zgodą na upublicznienie i udostępnienie Opinii w Sklepie Internetowym, razem z Nickiem.

 1. Dodając Opinię, Kupujący jest świadomy, że Nick i Opinia:

a) Nie mogą być sprzeczne z prawem

b) Nie mogą być sprzeczne z dobrymi obyczajami lub zasadami współżycia społecznego

c) Nie mogą zawierać linków, materiałów multimedialnych i audiowizualnych.

d) Nie mogą naruszać praw osób trzecich

e) Nie mogą naruszać znaków towarowych.

f) Nie mogą zawierać treści fałszywych i wprowadzających w błąd.

g) Nie mogą zawierać uwag skierowanych do Sklepu Internetowego

h) Nie mogą zawierać danych osobowych, danych teleadresowych i adresów poczty elektronicznej

i) Nie mogą zawierać wirusów lub innych szkodliwych plików

j) Nie mogą być reklamą i promocją usług lub produktów osób zewnętrznych.

 1. Sprzedawca jest uprawniony do opublikowania Opinii i Nicku, spełniających wymogi Regulaminu w terminie nie dłuższym niż 14 dni od kliknięcia „Wyślij”.

 2. Sprzedawca może swobodnie zarządzać publikowanymi Opiniami w Sklepie Internetowym, a także ich niepublikowania, usunięcia lub zrezygnowania z udostępniania Opinii.

 3. Sprzedawca może publikować wszystkie Opinie lub wybraną ich część.

 4. Sprzedawca może nieodpłatnie korzystać z Opinii w celach marketingowych lub promocyjnych Sklepu Internetowego np. wyświetlania ich na podstronach Sklepu Internetowego lub w kanałach social media, porównywarkach cenowych, serwisach poświęconych opiniom, plakatach i materiałach graficznych.

 5. Sprzedawca może używać skróconej wersji Opinii na podstronach Sklepu Internetowego lub w kanałach social media, porównywarkach cenowych, serwisach poświęconych opiniom, plakatach i materiałach graficznych.

 6. Sprzedawca może tłumaczyć i publikować tłumaczenie Opinii.

 7. Sprzedawca może komunikować się z Kupującym, który dokonał zakupu za pośrednictwem poczty elektronicznej zachęcając do wystawienia Opinii.

 8. Sprzedawca nie moderuje Opinii i Nicków Kupujących.

 9. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość niepublikowania Opinii, jeśli ta narusza postanowienia tego Regulaminu.

 10. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że usunięcie Konta nie skutkuje usunięciem wystawionych wcześniej Opinii.

 11. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że klikając „Wyślij” udziela Sprzedawcy nieodpłatnej, nieograniczonej czasowo, nieograniczonej terytorialnie licencji do korzystania z Opinii i Nicku na stronie głównej Sklepu Internetowego, podstronach Sklepu Internetowego lub w kanałach social media, porównywarkach cenowych, serwisach poświęconych opiniom, plakatach i materiałach

 12. Kupujący wyraża zgodę na wykorzystanie przez Sprzedawcę jego praw autorskich do Opinii i Nicku.

 13. Kupujący zobowiązany jest do przestrzegania Regulaminu jak i przepisów prawa obowiązującego dotyczącego Opinii i Nicku

 14. Sprzedawca mimo wszelkiej staranności nie ma wpływu na ewentualne naruszenie praw lub dóbr osobistych osób trzecich za pomocą opublikowanej Opinii. Sprzedawca nie ponosi w tym zakresie odpowiedzialności za Opinie.

§ 17

Postanowienia końcowe

 

1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Kupującego z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.

4. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

5. Wszelkie ewentualne spory wynikłe z niniejszej umowy Strony poddają pod rozstrzygnięcie Sądu właściwego miejscowo dla siedziby Sprzedającego.

6. Kupujący ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl